Menu

Algemene voorwaarden


Glaswerken Van Regenmortel bvba  
Herentalsesteenweg 41
2230 Herselt  
BTW: BE 0471.509.377  
Registratie nr. 02.21.11  
R.P.R Turnhout  
Tel.: 014 53 84 84  
Mail: info@glas-vanregenmortel.be  

 

Artikel 1        ALGEMEEN

1.    Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Glaswerken Van Regenmortel bvba, betreffende de verkoop / levering van glas en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. Het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.   Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

3.      Onze prijzen zijn geldig voor evenwaardige producten van AGC en Saint-Gobain, een garantie voor Belgisch kwaliteitsglas.

4.      Glaswerken Van Regenmortel bvba behoudt zich het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen


Artikel 2         OFFERTES EN BESTELLEN

1.     Alle prijzen/offertes van Glaswerken Van Regenmortel bvba, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is overeengekomen. Deze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

2.      De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas.

3.     De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en condities die op de datum van de acceptatie van de bedoelde bestellingen van kracht zijn.

4.     Prijzen die verkregen zijn via de webshop, zijn uitsluitend geldig voor bestellingen geplaatst via de webshop en kunnen afwijken van prijzen en offertes die telefonisch of schriftelijk verkregen worden door onze werknemers.

5.    Tenzij anders dan vermeld bij de detailprijzen, zijn al deze prijzen berekend met een minimum van 0,5 m²/stuk (bij hoogrendementsbeglazing en veiligheidsglas) en 0,20 m²/stuk (bij enkele beglazing).

6.    De prijzen zijn enkel geldig voor de globale bestelling van dit project. Bijkomende bestellingen of naleveringen worden bijkomend gefactureerd.

7.      De offerte blijft geldig tot 60 dagen na de offertedatum.

 

Artikel 3         OVEREENKOMSTEN

1.      De overeenkomst tussen klant en Glaswerken Van Regenmortel bvba komt definitief tot stand na acceptatie van Glaswerken Van Regenmortel bvba van een opdracht. Ter bevestiging van de acceptatie van de opdracht zendt Glaswerken Van Regenmortel bvba een bevestiging per e-mail.

2.      Alle afspraken die schriftelijk, mondeling of digitaal tot stand komen, zijn bindend.


Artikel 4         LEVERING

1.      Bij het afhalen van een bestelling, is het transport voor eigen risico van de klant.

2.      Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces kan er daarom vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorzien omstandigheden. Glaswerken Van Regenmortel bvba zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden, doch wij zijn afhankelijk van tijdige en accurate informatie van derden.

3.      Het niet bezorgen op de opgegeven datum kan nooit een reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.

4.      De levering van de producten geschied op het moment dat alle items klaar staan voor verzending naar de klant, en wordt steeds verzonden in één transport.

5.      De levering is voorzien tot aan de voordeur, op de begane grond.

6.      Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.

7.    Het glas wordt in principe los geleverd. Bij grotere hoeveelheden wordt het glas eventueel op bokken geleverd. De maximale gebruiksduur van bokken is beperkt. Bokken dienen zo spoedig mogelijk leeg en net aangeboden te worden voor retourname. Voor deze retourname zal Glaswerken Van Regenmortel bvba zorgdragen. Een nog niet retour genomen glasbok kan nooit een reden zijn om een betaling op te schorten.

8.     Het verticaal transport op de werf is ten laste van de algemene aannemer, tenzij anders vermeld.

9.     Elektriciteit zal ons gratis ter beschikking gesteld worden.


Artikel 5         BETALING

1.      Bestellingen die gebeuren via de webshop moeten vooraf per bank betaald worden.

2.      Er kan geen korting voor contante betaling toegestaan worden, voor bestellingen die via de webshop geplaatst worden.

3.      De goederen zijn betaalbaar ten laatste de 30e dag na factuurdatum.

4.      De geleverde koopwaar blijft eigendom van Glaswerken Van Regenmortel bvba zolang het volledige factuurbedrag niet betaald is.

5.      Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30e dag na de zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door Glaswerken Van Regenmortel bvba van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

6.      Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.

7.      Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.


Artikel 6           KLACHTEN

1.      De producten worden met de grootste zorg en volgens de beste methoden vervaardigd, maar zijn onderhevig aan de risico’s die voortvloeien uit toevallige invloeden en wijzigingen van de grondstoffen. Glaswerken Van Regenmortel bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortkomt uit een toepassing van de producten die niet in overeenstemming is met de regels der kunst of met onze plaatsingsvoorschriften, evenals een breuk of beschadigingen die het gevolg zijn van slechte opslag van de producten door de afnemer.

2.      Klachten over transportschade dienen onmiddellijk bij levering aan de chauffeur kenbaar gemaakt te worden. Indien er niemand aanwezig was op het moment van aflevering, dienen eventuele transportschades binnen 24u gemeld te worden.

3.      Klachten over onjuiste of onvolledige leveringen dienen door de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen, telefonisch of per e-mail, kenbaar gemaakt te worden aan Glaswerken Van Regenmortel bvba.


Artikel 7               GARANTIE

1.       Door de leverancier van onze dubbele beglazing wordt een garantie voorzien van 10 jaar op condensatie, doch deze garantie is slechts van toepassing indien de ramen waarin deze moeten aangebracht worden, voorzien zijn van drainage gaatjes, zodat zich geen vocht kan ophopen in de ramen. Deze garantie is enkel van toepassing op de dubbele beglazing zelf en vertegenwoordigd dus niet de kosten van de verwijdering en herplaatsing van de beglazing.

2.       Op enkele beglazing  kan geen garantie gegeven worden.

3.       Op overige producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.

4.    Behoudens een voorafgaande studie door de fabrikant, wijzen zij alle verantwoordelijkheid voor thermische breuk bij hoogrendements beglazing van de hand bij ongeharde beglazing.

5.      Onze producten worden met de grootste zorg en volgens de beste methoden vervaardigd, maar zijn onderhevig aan de risico’s die voortvloeien uit toevallige invloeden en wijzigingen van de grondstoffen. Glaswerken Van Regenmortel bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortkomt uit een toepassing van de producten die niet in overeenstemming is met de regels der kunst of met onze plaatsingsvoorschriften, evenals een breuk of beschadiging die het gevolg zijn van slechte opslag van de producten door de afnemer.


Artikel 8               BEVOEGDHEID

1.       Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van Turnhout.