Menu

Privacy

PRIVACYVERKLARING 


Glaswerken Van Regenmortel
garandeert uw privacy.

In ruil voor uw vertrouwen in ons, is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Glaswerken Van Regenmortel. U moet weten dat glaswerken Van Regenmortel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 

Glaswerken Van Regenmortel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Hieronder komt u te weten welke gegevens we verzamelen, waarom deze verzameld worden en wat uw rechten zijn. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De persoonsgegevens worden door Glaswerken Van Regenmortel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u een betrokken partij bent; 
  • Ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen die aan Glaswerken Van Regenmortel voorgelegd worden;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen waarvoor u voorafgaand toestemming heeft gegeven. 

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Documenten die dienen ter uitvoering van de overeenkomst: plannen, offerte en bestelbon documenten. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Glaswerken Van Regenmortel of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

De informatie kan intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de reeds vermelde doeleinden, rekening houdend met de wettelijk voorziene bewaartermijnen.  

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht tot het inzien, veranderen, verwijderen van de persoonlijke informatie die aan ons verstrekt zijn. 

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens onderaan. U heeft ook de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te bekomen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Veranderingen

Glaswerken Van Regenmortel kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Glaswerken Van Regenmortel

Herentalsesteenweg 41

2230 Herselt

Tel. 014 53 84 84 

info@glas-vanregenmortel.be

MODELDOCUMENT PRIVACYVERKLARING – BEKNOPTE VERSIE

Dit document kan gebruikt worden als een verwijzing naar de uitgebreide privacyverklaring. 

BEKNOPTE VERSIE: 

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door:

Glaswerken Van Regenmortel

Herentalsesteenweg 41

2230 Herselt

Tel. 014 53 84 84

info@glas-vanregenmortel.be

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt voor een aantal doeleinden, namelijk:
het klantenbeheer, het naleven van onze wettelijke verplichtingen en de uitvoering van de opdrachten op basis van de contractuele overeenkomst.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op bovenvermelde doeleinden, kan u ons dit meedelen door een e-mail te versturen naar info@glas-vanregenmortel.be.  

Via deze e-mail kan u ook een aanvraag indienen tot het inzien, veranderen en verwijderen van de persoonlijke informatie, of een gedeelte ervan, die aan ons verstrekt zijn.